PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Administratorem Sklepu internetowego jest TARTEL Sp. z. o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287048, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 240703572, NIP 6312535263, kapitał zakładowy - 50 000,00 zł Podmiotem przetwarzającym dane osobowe z tytułu zamawiania w sklepie sklep.halonet.pl jest AKSONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031744, NIP: 7791026085, REGON: 630572964, kapitał zakładowy: 55 000,00 zł. Administrator Danych Osobowych (TARTEL) powołuje się na postanowienia Regulaminu Spółki Akosnet:

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.halonet.pl, świadczonego przez firmę Aksonet Sp. z o.o.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego aksonet.pl przez AKSONET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul.
Marcelińska 92, 60-324 Poznań.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: handel@aksonet.pl lub sklep@aksonet.pl
b. telefonicznie pod numerami: +48 61 862 00 26, +48 801 01 11 02
c. fax pod numerem: +48 61 862 02 74
d. Skype nazwa: aksonet
e. Gadu Gadu pod numerem: 3221528, 1106300
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://aksonet.pl/, w sposób
umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca - Aksonet Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000031744, NIP: 7791026085 REGON:
63057296400000 Kapitał zakładowy: 55.000 zł, kapitał wpłacony: 55.000 zł
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
Nr 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej
lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
polegających na:
a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
w Sklepie,
d. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
Sklepu,
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub
skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia,
d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi
odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.
7. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych,
np. adresu e-mail.
8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać
treści bezprawnych.
9. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić
czynu nieuczciwej konkurencji.
10. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na
stronach internetowych Sklepu.
11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.
13. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
14. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej.
4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu, a Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być składane przez
24 godziny, 7 dni w tygodniu,
5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup
za pomocą Konta Klienta),
c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
e-mail i telefon kontaktowy; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury
11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz
potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia
(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.
14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w pkt. 12 powyżej.
15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu
złożenia Zamówienia powinni:
a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród
Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
stronie internetowej Sklepu
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres e-mail i telefon kontaktowy
16. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego
Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła
Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje
dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury
i. regulaminu
j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację
oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
18. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.
19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i
odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. za pośrednictwem operatora pocztowego
c. dostarczone do Paczkomatu
d. transport własny Sprzedawcy
e. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy);
b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru
osobistego sprzedawcy);
c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
d. płatność elektroniczna
e. system płatności ratalnych "Raty PayU", obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.
Marcelińska 90, 60-324 Poznań (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu
od PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu płatności za Zamówiony Towar .
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy
o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny
sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada tylko wobec konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu
rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży
niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Aksonet Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324
Poznań
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta. Sprzedawca zwraca tylko Klientowi będącemu Konsumentem koszty przesyłki do serwisu.
6. Wszystkie sprzedawane przez Sklep Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub
Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient każdorazowo zostaje
poinformowany o rodzaju przysługującej gwarancji. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.
Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez
okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient
może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego
adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: AKSONET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, na adres poczty elektronicznej:
handel@aksonet.pl.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
a.b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.
a.c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o
prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i
termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o
zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin
wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient
posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak
akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu